shopping-cart

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Virkeområde og avtaleinngåelse ved kjøp (tilbud, bestilling og aksept)

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle kjøp av produkter og tjenester fra POLYFLOR NORDIC. Ved inngåelse av avtale om kjøp gjelder følgende betingelser som en del av kjøpsavtalen mellom partene.

 

For kjøpere som er næringsdrivende vil følgende betingelser gjelde foran kjøpers eventuelle standardvilkår eller alminnelige forretningsbetingelser.  Betingelser som fremgår i dokumentet, gjelder foran reglene i kjøpsloven. Avvik må avtales skriftlig med POLYFLOR NORDIC.

2. Leveringsbetingelser

Dersom ikke annet er særskilt avtalt, sørger POLYFLOR NORDIC for frakt og utsendelse av bestilte varer. Gjelder leveringer til Fastlands-Norge. Dersom varer er på lager i Oslo garanterer POLYFLOR NORDIC at varene blir sendt ut senest påfølgende virkedag. Dersom kunden ønsker ekspresslevering (sending samme virkedag) påløper et tillegg på kr 750,-. For ordre med ordreverdi under kr 5000,- eks. mva vil kjøper bli fakturert et frakttillegg som til enhver tid er i h. t. gjeldende prisliste. Ansvaret for varen tilfaller kjøper idet varen er levert til avtalt leveringssted. Kjøper plikter å holde leveringsstedet åpent og klart for levering, samt å stille mannskap og materiell til rådighet for lossing. POLYFLOR NORDIC er ikke ansvarlig for levering dersom det ikke er mulig å komme frem til kjøpers angitte leveringssted, eller dersom avlevering av varen ikke er mulig på leveringsstedet.


Ved mottak av varen har kjøper plikt til straks å kontrollere at varen er i samsvar med bestillingen, og om det har oppstått skader under transport. Dersom varen er skadet ved mottakelsen, skal kjøper straks melde ifra om dette til fraktfører og anmerke dette på leveringsseddel/fraktbrev. Kjøper skal videre reklamere overfor POLYFLOR NORDIC dersom det er uoverensstemmelse mellom ordrebekreftelsen og det leverte.
POLYFLOR NORDIC fraskriver seg ansvar for eventuelle leveringsforsinkelser.

3. Force majure

POLYFLOR NORDIC fraskriver seg ansvar for forsinkelser, skader eller manglende gjennomføring av kjøp forårsaket av ekstraordinære hendelser som POLYFLOR NORDIC ikke med rimelighet vil kunne forvente, slik som krig, terroraksjoner, arbeidskonflikt, pandemi, brann, oversvømmelse, transportvanskeligheter e.l. Det samme gjelder dersom slike omstendigheter medfører at gjennomføring av kjøpet blir betydelig vanskeliggjort eller medfører urimelige kostnader for POLYFLOR NORDIC.

4. Fakturabetingelser

Alle priser oppgis i norske kroner (NOK) og ekskl. mva., dersom ikke annet er skriftlig avtalt. I tillegg til avtalt pris kommer IFI avgift på 0,25 % av fakturaverdi (ikke medregnet eventuelt andre gebyrer og frakt). Denne avgiften går i sin helhet tilbake til Informasjonskontoret for Farge og Interiør.

Opplyste priser er å regne som veiledende, og er ikke bindende. Den endelige og bindende pris fremgår av POLYFLOR NORDIC sin ordrebekreftelse.

Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir endringer i produksjonsomkostninger, offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer eller det inntreffer endringer i valutakursen med mer enn to prosentpoeng, forbeholder POLYFLOR NORDIC seg rett til å belaste kjøper for merkostnaden ved slike endringer.

5. Betalingsbetingelser

Faktura skal betales i henhold til betalingsfrist som fremkommer av faktura eller avtale. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende satser.
Dersom det oppstår tvil om kjøpers betalingsevne etter at avtale om kjøp er inngått, kan POLYFLOR NORDIC kreve godkjent sikkerhet for betalingen.
Dersom leveringen har blitt forsinket, og dette skyldes forhold som POLYFLOR NORDIC ikke er ansvarlig for, har POLYFLOR NORDIC rett til å fakturere i henhold til opprinnelig avtalt leveringstidspunkt.

Ved betalingsmislighold har POLYFLOR NORDIC rett til å stanse videre leveranser til kjøper, uten at dette regnes som mislighold fra POLYFLOR NORDIC sin side.

6. Eiendomsrett til varer

Selger beholder eiendomsretten til varen inntil hele kjøpesummen er betalt, jf. lov om salgspant.

7. Retur

All retur av varer skal avtales skriftlig, og kan ikke avtales senere enn 3 måneder etter avtale om kjøp er inngått. Returavtalen gjelder kun varer som lagerføres i Oslo. Retur av varer belastes med 30% returgebyr av fakturaverdi. Kjøper skal dekke alle kostnader til returfrakt. Returnerte varer skal være ubrukte, uten skade og i original emballasje.

8. Reklamasjon

Ved mottakelse av varen har kjøper plikt til å kontrollere det leverte jf. pkt. 3. Kjøper har deretter plikt til å kontrollere det leverte varepartiet i sin helhet, hva gjelder mengde, kvalitet og sort. Dersom det avdekkes feil har kjøper plikt til å reklamere overfor POLYFLOR NORDIC straks, og senest innen 8 dager etter mottak. Reklamasjon skal skje skriftlig.

POLYFLOR NORDIC er ikke ansvarlig for feil som kan ha oppstått på grunn av kjøpers egne konstruksjoner, feilmontering, feil lagring o.l.

Dersom kjøper har reklamert, bortfaller kjøpers rett til reklamasjon dersom det foretas montering eller andre former for bearbeidelse av varen.

Ved reklamasjon har POLYFLOR NORDIC rett til å velge å tilby retur av varen, omlevering eller utbedring. Dersom kjøper ikke aksepterer et slikt tilbud er POLYFLOR NORDIC uten ansvar. Dersom det avtales at varen skal returneres, plikter kjøper å emballere varen på tilsvarende måte som den var ved mottak, samt å behandle varen på en slik måte at denne ikke blir skadet. Dersom dette ikke gjøres, er POLYFLOR NORDIC ikke forpliktet til å refundere fakturert pris og kjøper vil bli belastet for merkostnader.

Kjøper plikter ellers å etterkomme POLYFLOR NORDIC sine instrukser når det gjelder montering, reparasjon, lagring og øvrig behandling av varen i forbindelse med en reklamasjon. Dersom slike instrukser ikke etterkommes er POLYFLOR NORDIC uten ansvar.

9. Begrensninger i ansvaret

Kjøper er forpliktet til å forholde seg på en slik måte at POLYFLOR NORDIC ikke kan pålegges ansvar overfor 3. mann. POLYFLOR NORDIC er ikke ansvarlig for skade forårsaket av produktet på eiendeler eller fast eiendom. POLYFLOR NORDIC er heller ikke ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller andre økonomiske tap. De nevnte begrensningene i ansvar gjelder ikke dersom POLYFLOR NORDIC har handlet grovt uaktsomt.

Dersom en 3. mann fremsetter krav mot kjøper eller POLYFLOR NORDIC knyttet til det leverte produktet, har kjøper plikt til straks å underrette POLYFLOR NORDIC om det fremsatte kravet. Dersom en slik underretning ikke gjøres, er POLYFLOR NORDIC uten ansvar.

10. Lovvalg og verneting ved tvist

Enhver tvist mellom kjøper og POLYFLOR NORDIC skal først forsøkes løst ved utenomrettslige forhandlinger. Hvis ikke forhandlinger fører frem, skal saken løses ved domstolsbehandling. Norsk lov skal legges til grunn.

Avtalt verneting for tvister mellom kjøper og POLYFLOR NORDIC er Oslo.

Oppdatert og gjeldende fra 1. januar 2022.