1. Virkeområde
Betingelsene som fremgår av dette dokumentet gjelder enhver avtale om salg mellom kjøper og POLYFLOR NORDIC. Ved inngåelse av avtale om kjøp mellom kjøper og POLYFLOR NORDIC gjelder herværende betingelser som en del av kjøpsavtalen mellom partene.
For kjøpere som er næringsdrivende vil herværende betingelser gjelde foran kjøpers eventuelle standardvilkår eller alminnelige forretningsbetingelser. Herværende betingelser gjelder foran reglene i kjøpsloven. Avvik fra de herværende betingelsene må avtales skriftlig med POLYFLOR NORDIC.

 

2. Avtaleinngåelse ved kjøp (tilbud, bestilling og aksept)
Tilbud avgitt av POLYFLOR NORDIC er gyldige i 14 dager dersom ikke annet er angitt i tilbudet. Skriftlig aksept fra kjøper må være POLYFLOR NORDIC i hende innen fristens utløp. Kjøpers aksept av et tilbud er først godkjent ved skriftlig ordrebekreftelse fra POLYFLOR NORDIC. Bindende avtale om kjøp anses å være inngått først ved den skriftlig ordrebekreftelse fra POLYFLOR NORDIC.
Ved bestilling sendt fra kjøper anses avtale om kjøp å være gjeldende først ved skriftlig ordrebekreftelse fra POLYFLOR NORDIC. Kjøper skal straks, og senest innen 8 dager etter ordrebekreftelsens dato, gi beskjed til POLYFLOR NORDIC dersom ordrebekreftelsen ikke er i overensstemmelse med kjøpers aksept/bestilling.

 

3. Leveringsbetingelser
Dersom noe annet ikke er skriftlig avtalt, sørger POLYFLOR NORDIC for frakt og utsendelse av bestilte varer. Gjelder leveringer til Fastlands-Norge. For ordre med ordreverdi under kr 3500,-eks. mva vil kjøper bli fakturert et småordretillegg som til enhver tid er i h. t. gjeldende prisliste.

 

Risikoen for varen går over på kjøper når varen er levert til avtalt leveringssted. Kjøper plikter å holde leveringsstedet åpent og klart for levering, samt å stille mannskap og materiell til rådighet for lossing. POLYFLOR NORDIC er ikke ansvarlig for levering dersom det ikke er mulig å komme frem til kjøpers angitte leveringssted, eller dersom avlevering av varene ikke er mulig på leveringsstedet.

 

Ved mottakelse av varen har kjøper plikt til straks å kontrollere det leverte, for så vidt angår mengde, art, samt eventuelle transportskader. Dersom varen er skadet ved mottakelsen, skal kjøper straks melde ifra om dette til fraktfører og anmerke dette på leveringsseddel/fraktbrev. Kjøper skal videre straks reklamere overfor POLYFLOR NORDIC dersom det er uoverensstemmelse mellom ordrebekreftelsen og det leverte.

 

POLYFLOR NORDIC fraskriver seg ansvar for eventuelle leveringsforsinkelser.

 

4. Force majure

 

POLYFLOR NORDIC fraskriver seg ansvar for forsinkelser, skader eller manglende gjennomføring av kjøpet forårsaket av ekstraordinære hendelser som POLYFLOR NORDIC ikke med rimelighet kunne forvente, slik som krig, terroraksjoner, arbeidskonflikt, brann, oversvømmelse, transportvanskeligheter e.l. Det samme gjelder dersom slike omstendigheter medfører at gjennomføring av kjøpet blir betydelig vanskeliggjort eller medfører urimelige kostnader for POLYFLOR NORDIC.

 

5. Fakturabetingelser

 

Alle opplyste priser er i norske kroner (NOK) og ekskl. mva., dersom ikke annet er skriftlig avtalt. I tillegg til avtalt pris kommer IFI avgift på 0,25 % av fakturaverdi (ikke medregnet eventuelt andre gebyrer og frakt). Denne avgiften går i sin helhet tilbake til Informasjonskontoret for Farge og Interiør.

 

Opplyste priser er å regne som veiledende, og er ikke bindende. Den endelige og bindende pris fremgår av POLYFLOR NORDIC sin ordrebekreftelse.

 

Dersom det i tidsrom mellom tilbud/bestilling og betalingstidspunkt blir endringer i produksjonsomkostninger, offentlige avgifter og skatter, miljøgebyrer eller det inntreffer endringer i valutakursen med mer enn to prosentpoeng, forbeholder POLYFLOR NORDIC seg rett til å belaste kjøper for merkostnaden ved slike endringer.

 

6. Betalingsbetingelser

 

Faktura skal betales senest 30 dager etter fakturadato, så sant annen betalingsfrist ikke fremgår av faktura eller er avtalt. Etter forfall beregnes forsinkelsesrenter etter gjeldende satser.

 

Dersom det oppstår tvil om kjøpers betalingsevne etter at avtale om kjøp er inngått, kan POLYFLOR NORDIC kreve godkjent sikkerhet for betalingen.

 

Dersom leveringen har blitt forsinket, og dette skyldes forhold som POLYFLOR NORDIC ikke er ansvarlig for, har POLYFLOR NORDIC rett til å fakturere i henhold til avtalt opprinnelig leveringstidspunkt.

 

Ved betalingsmislighold har POLYFLOR NORDIC rett til å stanse videre leveranser til kjøper, uten at dette regnes som mislighold fra POLYFLOR NORDIC sin side.

 

7. Eiendomsrett til varer

 

Selger beholder eiendomsretten til varene inntil hele kjøpesummen er betalt, jf. lov om salgspant.

 

8. Retur

 

All retur skal avtales skriftlig, og kan ikke avtales senere enn 3 måneder etter avtale om kjøp er inngått. Gjelder kun varer som lagerføres i Oslo. Retur av varer belastes med 30% returgebyr av fakturaverdi. Kjøper skal dekke alle kostnader til returfrakt. Returnerte varer skal være ubrukte, uten skade og i original emballasje.

 

9. Reklamasjon

 

Ved mottakelse av varen har kjøper plikt til å kontrollere det leverte jf. pkt. 3.

 

Kjøper har deretter plikt til å kontrollere hele det leverte varepartiet, hva gjelder mengde, kvalitet og sort. Dersom det avdekkes feil har kjøper har plikt til å reklamere overfor POLYFLOR NORDIC straks, og senest innen 8 dager etter mottak. Reklamasjon skal skje skriftlig.

 

POLYFLOR NORDIC er ikke ansvarlig for feil som kan ha oppstått på grunn av kjøpers egne konstruksjoner, feilmontering, feil lagring o.l.

 

Dersom kjøper har reklamert bortfaller kjøpers mangelsbeføylser dersom kjøper foretar montering eller andre former for bearbeidelse av varene.

 

Ved reklamasjon har POLYFLOR NORDIC rett til å velge å tilby retur av varene, omlevering eller utbedring. Dersom kjøper ikke aksepterer et slikt tilbud er POLYFLOR NORDIC uten ansvar. Dersom det avtales at varene skal returneres plikter kjøper å emballere varen på tilsvarende måte som den var ved mottak samt å behandle varen på en slik måte at denne ikke blir skadet. Dersom dette ikke gjøres, er POLYFLOR NORDIC ikke forpliktet til å refundere fakturert pris for varen.

 

Kjøper plikter for øvrig å etterkomme POLYFLOR NORDIC sine instrukser når det gjelder montering, reparasjon, lagring og øvrig behandling av varene i forbindelse med en reklamasjon. Dersom slike instrukser ikke etterkommes er POLYFLOR NORDIC uten ansvar.

 

10. Begrensninger i ansvaret

Kjøper er forpliktet til å forholde seg på en slik måte at POLYFLOR NORDIC ikke kan pålegges ansvar overfor 3. mann. POLYFLOR NORDIC er ikke ansvarlig for skade forvoldt av produktet på eiendeler eller fast eiendom. POLYFLOR NORDIC er heller ikke ansvarlig for driftstap, tapt arbeidsfortjeneste eller andre økonomiske tap. De nevnte begrensningene i ansvar gjelder ikke dersom POLYFLOR NORDIC har handlet grovt uaktsomt.

Dersom en 3. mann fremsetter krav mot kjøper eller POLYFLOR NORDIC knyttet til det leverte produktet, har kjøper plikt til straks å underrette POLYFLOR NORDIC om det fremsatte kravet. Dersom en slik underretning ikke gjøres, er POLYFLOR NORDIC uten ansvar.

11. Lovvalg og verneting ved tvist

Enhver tvist mellom kjøper og POLYFLOR NORDIC skal først forsøkes løst ved utenomrettslige forhandlinger. Hvis ikke forhandlinger fører frem, skal saken løses ved domstolsbehandling. Norsk lov skal legges til grunn.

Avtalt verneting for tvister mellom kjøper og POLYFLOR NORDIC er Oslo.